ظهور ( دعا) - ۸/۱/۱۳۹۵
اربعین - ۱۲/۹/۱۳۹۴
هفته بسیج - ۲/۹/۱۳۹۴
اگر خورشید بگیرد (8) - ۲۴/۸/۱۳۹۴
اگر خورشید بگیرد (7 - ۲۰/۷/۱۳۹۴
اگر خورشید بگیرد (6 - ۱۶/۷/۱۳۹۴
اگر خورشید بگیرد ( 5 - ۱۲/۷/۱۳۹۴
اگر خورشید بگیرد ( 4 - ۲۶/۶/۱۳۹۴
اگر خورشید بگیرد ( فصل 3 - ۱۴/۶/۱۳۹۴
رضا جان - ۱۱/۶/۱۳۹۴
رضای خدا - ۴/۶/۱۳۹۴
اگر خورشید بگیرد ( فصل 2 - ۲۲/۵/۱۳۹۴
اگر خورشید بگیرد ( فصل 1 - ۲۲/۵/۱۳۹۴
صبح روزی - ۳/۵/۱۳۹۴
کام شیرین - ۲۵/۴/۱۳۹۴